Tag Archives: bezpečnosť

Pyrotechnika môže byť nebezpečná

Nielen koncoročné silvestrovské oslavy sú už tradične spojené s používaním zábavnej pyrotechniky.  Na trhu je pestrá ponuka rôznych svetlíc, rozbušiek, petárd  či kompaktných ohňostrojov. Bohužiaľ každý rok nechcené následky používania pyrotechniky zamestnávajú hasičov aj zdravotnícku záchrannú službu. Časté sú úrazy charakteru popálenín, počet požiarov spôsobených ohňostrojmi je tiež nezanedbateľný. Najčastejšie horia trávnaté porasty, kontajnery s odpadom, okrasné kríky alebo veci na balkónoch. Dochádza aj k zapáleniu odstavených áut a objavujú sa prípady vyhorených bytov, do ktorých vlietli zapálené svetlice. A to všetko od pyrotechniky.

Aj takéto kúzla sa dajú vytvoriť počas silvestrovskej noci

Zásady zaobchádzania s pyrotechnikou

Zábavnú pyrotechniku kupujeme iba takú, ktorá je na  trh uvádzaná legálne, má návod výrobcu na použitie v slovenskom jazyku a certifikačnú značku. Pyrotechniku navlhnutú či s otvoreným obalom nikdy nekupujeme. Doma zábavnú pyrotechniku uložíme na suchom mieste, mimo dosahu detí. Nevhodné je skladovanie v blízkosti krbov, otvorených ohňov a sviečok, kde by mohlo dôjsť k jej iniciácii.  Dbajte na to, aby ste pri používaní zábavnej pyrotechniky neohrozili zdravie ani majetok svoj alebo niekoho ďalšieho. Pamätajte, že podľa zákona  O požiarnej ochrane si musí každý počínať tak, aby nespôsobil požiar. Inak mu môže byť zo strany hasičov udelená pokuta.

Pyrotechnika patrí na voľné priestranstvá

S pyrotechnikou treba manipulovať zásadne na voľnom priestranstve, minimálne 100 metrov od obydlí, tak aby nemohlo dôjsť napríklad k vniknutiu svetlice do okien bytov, zapálenie strechy domov, áut alebo kríkov. Ohňostrojmi nesmú manipulovať maloleté deti bez dozoru dospelých. Rozhodne neodpalujte pyrotechniku, ak ste požili alkohol. Stáva sa, že namiesto do vzduchu zamieri podnapitá osoba na okoloidúce osoby či obydlia, pretože nedodrží predpísaný smer vypúšťania pyrotechniky.

Jedna z najznámejších silvestrovských osláv v Sydney v Austrálii

Väčšie ohňostroje patria  do rúk odborníkom

Pozor si treba dávať  aj na zvukové efekty petárd. Petardy nie sú nebezpečné len z požiarneho hľadiska, ale môžu pri nevhodnom odpálení poškodiť sluch. Ak si chcete urobiť radosť väčším ohňostrojom, majte prosím na pamäti, že tak môže robiť len odborne spôsobilá osoba na problematiku pyrotechniky.