Minerál klinoptilolit a jeho inovatívny vývoj

zeolit - klinoptilolit

Zeolit – klinoptilolit

Vývoj inovatívnych adsorbentov na báze domáceho prírodného klinoptilolitu

Pestrá geologická stavba územia Slovenska je vhodná aj na výskyt rôznych surovín. Naša krajina je mimoriadne bohatá aj na výskyt ložísk prírodných zeolitov. Zeolit klinoptilolitového typu sa ťaží na ložisku Nižný Hrabovec na východe Slovenska. Spracováva sa v neďalekom závode v Bystrom a úspešne využíva v rôznych oblastiach nášho každodenného života.

Prírodný zeolit z tohoto ložiska obsahuje 84% klinoptilolitu, 8% kristobalitu, 4% ílovej sľudy, 3 – 4% plagioklasu, 0,10 – 0,30 % rutilu a aj stopy kremeňa. A hlavne vďaka vynikajúcim vlastnostiam minerálu klinoptilolit je o túto surovinu neustále narastajúci záujem. Nielen na tých našich ale aj na svetových trhoch. Taktiež dopyt a spotreba jednotlivých zeolitových produktov sa rok po roku zvyšuje. Zeolitový minerál klinoptilolit ako nosná matrica spĺňa náročné kritériá na výrobu spomínaných hybridizovaných adsorbentov. A súčasne jeho používanie podporuje trvalo udržateľný rozvoj a environmentalizáciu výroby.

Takže, ktoré vlastnosti klinoptilolitu sú tak výnimočné?

klinoptilolit

Štruktúra klinoptilolitu

Zo zeolitových minerálov najčastejším a najrozšírenejším vo vulkanosedimentárnych horninách je klinoptilolit. Je to určite aj minerál najviac preskúmaný a vieme najviac o jeho vlastnostiach, vhodných pre mnohé praktické využitia, ktoré sú v podstate založené hlavne na týchto vlastnostiach prírodných zeolitov:

  • vysoká schopnosť iónovej výmeny
  • spätná schopnosť hydratácie a dehydratácie
  • vysoká schopnosť sorpcie plynov
  • vysoká tepelná stabilita
  • odolnosť voči agresívnym médiám
  • katalytické vlastnosti
  • nízka hustota kryštálov

Moderné nanotechnológie a prírodné zeollity

klinoptilolit

Zeolit – klinoptilolit ako prídavok do pôdneho hnojiva

Pojem nanotechnológia sa obyčajne spája s aplikáciami pre medicínu, telekomunikácie a vojenské účely. Avšak pre väčšinu ľudí je hlavný prínos vedy nanomentrových rozmerov v revolučnom vývoji výroby cementu, s ktorým človek prichádza každodenne do osobného styku. Vývoj produkcie tohto stavebného materiálu vzhľadom na svoj environmentálny dopad má enormný sociálny a ekonomický význam. A aj tam má svoje perspektívne využitie prírodný zeolit ako nanomateriál.

Nanotechnológie študujú hmotu v rozsahoch ultramalých nanomentrových rozmerov. Tieto technológie v súčasnosti predstavujú priemyselnú revolúciu, pretože majú čistejšie, bezpečnejšie a ekonomickejšie výrobné programy schopné úspešnej konkurencie. Sú schopné pripraviť progresívnejšie, trvalejšie a ekologicky šetrnejšie výrobky, čo je v súlade s myšlienkami trvalo udržateľného rozvoja života na zemi. Presadí sa v tejto konkurencii moderných nanomateriálov aj adsorpčný materiál pre úpravu vôd založený na báze prírodného zeolitu klinoptilolitového typu? Nechajme sa prekvapiť!

Viac o tomto minerále sa dočítate i TU.

 

 

 

Pridaj komentár