Ponuka práce pre sociálnych pracovníkov

socialny pracovnik praca

Profesia sociálneho pracovníka je jednou z najpotrebnejších a zároveň aj najťažších. Má svoje špecifiká, je náročná a je žiaľ stále spoločensky aj ohodnotením nedoceňovaná. Úlohou sociálneho pracovníka je podľa zákona o sociálnej pomoci podporovať jednotlivcov a rodiny v ich úsilí uspokojovať si nevyhnutné potreby. Umožniť im žiť v podmienkach zodpovedajúcich ľudskej dôstojnosti. Cieľom sociálnej práce je pomáhať jednotlivcom a rodinám pri upevňovaní alebo opätovnom získavaní schopnosti fungovať v spoločnosti. Plnením primeraných sociálnych rolí a vytváraním podmienok smerujúcich k tomuto cieľu.

pracovne ponuky socialny pracovnik
Sociálni pracovníci si hľadajú prácu najmä v domovoch dôchodcov, väzniciach či úradoch práce.

Ponuky práce nielen v domovoch dôchodcov

    Sociálni pracovníci pracujú v rôznych organizačných zložkách sociálnej pomoci, akými sú rôzne zamerané strediská sociálnej pomoci. S ponukami práce prichádzajú nemocnice, domovy dôchodcov, väznice či úrady práce.

aktivity pre seniorov
Práca sociálneho pracovníka je žiaľ spoločensky, ale aj ohodnotením stále nedoceňovaná.

    Sociálna práca analyzuje, diagnostikuje a hodnotí individuálne a sociálne javy. Formuluje názory na potrebu dávok sociálnej pomoci a nárok na tieto dávky. Súčasťou ponuky práce sociálneho pracovníka je poskytovanie informácií, usmerňovania, rád a pomoci pri riešení životných záležitostí osobám, rodinám, skupinám a komunitám. Mnohí sociálne slabší budú môcť vďaka ich pôsobeniu v teréne samostatne riešiť problémy spôsobujúce ich ťažkú ​​situáciu alebo uspokojovať si svoje nevyhnutné životné potreby.

Ako konkrétne pomáha sociálny pracovník?

    Kvalifikovaný sociálny pracovník poskytuje potrebnú pomoc a poradenstvo v súlade so zásadami profesionálnej etiky. Občas môže prichádzať aj s ponukou vhodnej práce pre svojich klientov. Podnecuje sociálnu aktivitu a inšpiruje svojpomocné činnosti pri uspokojovaní nevyhnutných životných potrieb jednotlivcov, rodín, skupín a konkrétneho sociálneho prostredia.

     Dôležitá je aj spolupráca s ďalšími odborníkmi a s neziskovými organizáciami prichádzajúcim s ponukami práce. Sociálni pracovníci majú v náplni svojej práce aj iniciovanie alebo zabezpečenie účasti svojich klientov na preventívnych aktivitách zameraných na predchádzanie alebo zmierňovanie sociálnych problémov. Často vypracujú konkrétnu ponuku pre človeka postihnutého krízou bezdomovectva v podobe individuálneho programu vymanenia sa z tejto situácie. Ponuka pomoci spočíva v podpore bezdomovca pri riešení jeho životných problémov, najmä osobných a bytových. V pomoci pri získaní práce a krytí úplne základných životných potrieb konkrétneho človeka nachádzajúceho sa v hlbokej sociálnej núdzi.

Pridaj komentár