Čo je to organo-zeolitové hnojivo?

hnojivo

 Organo-zeolitové hnojivo a všetko o ňom

V ostatných rokoch sa mmnožia výsledky projektov a vedeckých štúdií, ktoré sa snažia o oživenie a ozdravenie zdevastovaných pôdnych ekosystémov. Zvykne sa takýmto oblastiam hovorievať staré environmentálne záťaže. Existujú praktické dôkazy o tom, že vhodným pridávaním prírodného zeolitu vo forme organo-zeolitového hnojiva do takýchto znečistených pôd sa ich kvalita a úrodnosť môže postupne obnovovať. Prejavilo sa to pozitívne hlavne v pôdnych prostrediach so silne kyslým charakterom. Čo je to teda vlastne tento typ hnojiva? Podstata jeho prípravy je jednoduchá. Ak vo vhodnom pomere zmiešame upravený zeolit klinoptilolitového typu s klasickým organických hnojivom vyskytujúcim sa na farmách, potom nám vznikne tzv. organo-zeolitové hnojivo.

Oxidačno-redukčný potenciál pôdy

    Štúdiu  rozmanitých vplyvov  zeolitu pridaného v rôznej forme a podobe do pôdnych ekosystémov sa venuje veľká pozornosť. Je už isté, že pridaním hnojív obsahujúcich zeolit  pôdna acidita klesá.  Oxidačno-redukčný potenciál sa v pôde postupne stabilizuje na potrebnej hladine a vhodnej úrovni. V pôvodne zdevastovnaej pôde sa  postupne vytvárajú v pôde podmienky pre prítomnosť mikrobaktérií.  Pridaním organo-zeolitového hnojiva sa naštartuje vhodnejším spôsobom vývoj a rozmnožovanie sa životne dôležitých mikrobakteriálnych kultúr. Živé a množiace sa  mikroorganizmy svojou aktivitou postupne dodávajú pôde potrebné kvalitatívne vlastnosti. Celkové počty, pestrosť a  prítomnosť nitrifikačných baktérii a strukovinových baktérií sa taktiež zvyšuje.. Niekedy doslova mŕtva pôda postupne ožíva a  stáva sa úrodnejšou. Výsledky štúdií naznačujú, že sa to dá dosiahnuť aj  úplne bez aplikácií umelých hnojív. Takéto organo-zeolitové hnojenie nie je nutné realizovať príliš často v konkrétnom ošetrovanom pôdnom ekosystéme. Aplikovať organo-zeolitové hnojivo  stačí raz za dva až tri roky.

Organo-zeolitové hnojivá v kyslých pôdach

   Kyslé pôdy nie sú určite vhodným pôdnym prostredím pre normálny produktívny život pôdnych mikroorganizmov. Takéto pôdne typy pokrývajú roziahle regióny v rôznych oblastiach sveta. Na mnohých výskumných pracoviskách sa detailne študuje, ako sa menia vlastnosti a základné charakteristiky kyslých a  vlhkých subtropických pôd po pridávaní hnojív s primiešaným zeolitom.  Už dnes je ale isté,  že pridávanie prírodného zeolitu má výrazne pozitívny a efektívny vplyv na chemické, fyzikálne a agrochemické vlastnosti kyslých pôd. Teda pôd, ktoré sú  považované za veľmi málo úrodné.

 

zeolit

Myslíte, že zeolit čoskoro bude schopný úplne nahradiť klasické umelé hnojivá?

 Čiastočná  náhrada za klasické umelé hnojivá?

     Staré enviromentálne záťaže  sú známym problémom nielen z pohľadu ochrany životného prostredia. Používanie bežných chemických hnojív na oživenie a rekultiváciu takýchto zdevastovaných prírodných prostredí nepriniesli však evidentnejší a dlhodobejší výsledok.  Vyzerá dosť nádejne, že prekonať túto prekážku v úspešnej rekultivácií  však môžu práve organo-zeolitové hnojivá.  Experimentálne, v laboratórnych podmienkach  ale aj priamo v terénych poľných podmienkach sa dokázalo,  že zeolitový minerál klinoptilolit k tomu môže vhodným spôsobom prispieť. Zmiešaný a kompostovaný v určitom pomere spoločne s odpadmi zo živočíšnej výroby  (exkrementy hydiny, hovädzieho dobytka, ošípaných) vytvára unikátne organo-zeolitové hnojivo.  Jeho pridávaním  do pôdy sa mikrobiálna aktivita v pôdnom profile v určitom rozsahu zvyšuje.

Pridaj komentár