Tag Archives: zeolit

Čo je to organo-zeolitové hnojivo?

hnojivo

 Organo-zeolitové hnojivo a všetko o ňom

V ostatných rokoch sa mmnožia výsledky projektov a vedeckých štúdií, ktoré sa snažia o oživenie a ozdravenie zdevastovaných pôdnych ekosystémov. Zvykne sa takýmto oblastiam hovorievať staré environmentálne záťaže. Existujú praktické dôkazy o tom, že vhodným pridávaním prírodného zeolitu vo forme organo-zeolitového hnojiva do takýchto znečistených pôd sa ich kvalita a úrodnosť môže postupne obnovovať. Prejavilo sa to pozitívne hlavne v pôdnych prostrediach so silne kyslým charakterom. Čo je to teda vlastne tento typ hnojiva? Podstata jeho prípravy je jednoduchá. Ak vo vhodnom pomere zmiešame upravený zeolit klinoptilolitového typu s klasickým organických hnojivom vyskytujúcim sa na farmách, potom nám vznikne tzv. organo-zeolitové hnojivo.

Oxidačno-redukčný potenciál pôdy

    Štúdiu  rozmanitých vplyvov  zeolitu pridaného v rôznej forme a podobe do pôdnych ekosystémov sa venuje veľká pozornosť. Je už isté, že pridaním hnojív obsahujúcich zeolit  pôdna acidita klesá.  Oxidačno-redukčný potenciál sa v pôde postupne stabilizuje na potrebnej hladine a vhodnej úrovni. V pôvodne zdevastovnaej pôde sa  postupne vytvárajú v pôde podmienky pre prítomnosť mikrobaktérií.  Pridaním organo-zeolitového hnojiva sa naštartuje vhodnejším spôsobom vývoj a rozmnožovanie sa životne dôležitých mikrobakteriálnych kultúr. Živé a množiace sa  mikroorganizmy svojou aktivitou postupne dodávajú pôde potrebné kvalitatívne vlastnosti. Celkové počty, pestrosť a  prítomnosť nitrifikačných baktérii a strukovinových baktérií sa taktiež zvyšuje.. Niekedy doslova mŕtva pôda postupne ožíva a  stáva sa úrodnejšou. Výsledky štúdií naznačujú, že sa to dá dosiahnuť aj  úplne bez aplikácií umelých hnojív. Takéto organo-zeolitové hnojenie nie je nutné realizovať príliš často v konkrétnom ošetrovanom pôdnom ekosystéme. Aplikovať organo-zeolitové hnojivo  stačí raz za dva až tri roky.

Organo-zeolitové hnojivá v kyslých pôdach

   Kyslé pôdy nie sú určite vhodným pôdnym prostredím pre normálny produktívny život pôdnych mikroorganizmov. Takéto pôdne typy pokrývajú roziahle regióny v rôznych oblastiach sveta. Na mnohých výskumných pracoviskách sa detailne študuje, ako sa menia vlastnosti a základné charakteristiky kyslých a  vlhkých subtropických pôd po pridávaní hnojív s primiešaným zeolitom.  Už dnes je ale isté,  že pridávanie prírodného zeolitu má výrazne pozitívny a efektívny vplyv na chemické, fyzikálne a agrochemické vlastnosti kyslých pôd. Teda pôd, ktoré sú  považované za veľmi málo úrodné.

 

zeolit

Myslíte, že zeolit čoskoro bude schopný úplne nahradiť klasické umelé hnojivá?

 Čiastočná  náhrada za klasické umelé hnojivá?

     Staré enviromentálne záťaže  sú známym problémom nielen z pohľadu ochrany životného prostredia. Používanie bežných chemických hnojív na oživenie a rekultiváciu takýchto zdevastovaných prírodných prostredí nepriniesli však evidentnejší a dlhodobejší výsledok.  Vyzerá dosť nádejne, že prekonať túto prekážku v úspešnej rekultivácií  však môžu práve organo-zeolitové hnojivá.  Experimentálne, v laboratórnych podmienkach  ale aj priamo v terénych poľných podmienkach sa dokázalo,  že zeolitový minerál klinoptilolit k tomu môže vhodným spôsobom prispieť. Zmiešaný a kompostovaný v určitom pomere spoločne s odpadmi zo živočíšnej výroby  (exkrementy hydiny, hovädzieho dobytka, ošípaných) vytvára unikátne organo-zeolitové hnojivo.  Jeho pridávaním  do pôdy sa mikrobiálna aktivita v pôdnom profile v určitom rozsahu zvyšuje.

Je vo vašej stajni príliš často hnačka? Pozvite si k vám zeolit! (2. časť)

zeolit

V prvom článku opisujem aké problémy môžu nastávať pri chove hovädzieho dobytka… Jedným z riešení vyskytnutých problémov je aj zakomponovanie prírodnej horniny zeolit do potravy a podstielky pre vaše zvieratá a dobytok.

V tomto pokračovaní opisujem podrobnejšie, ako môže pomôcť práve zeolit v mledzive a výstielke pre hovädzí dobytok.

Účinky minerálu klinoptilolit v mledzive

Početnými štúdiami bolo potvrdené, že klinoptilolit, obsiahnutý v prírodnej hornine zeolit, pridaný do mledziva novonarodených teliat, znižuje výskyt hnačky. Môže byť to byť aj výsledkom týchto dvoch faktorov:

  • zmenou metabolickej acidózy cez účinok na osmotický tlak v črevných bunečných dutinách
  • alebo aj zadržiavaním adsorpciou vnútorne toxickej E.coli (baktéria ako súčasť črevnej mikroflóry), a tým limitujúc jej pripojenie na črevné bunečné membránové receptory

Prítomnosť klinoptilolitu pozitívne vplýva na prienik látok cez črevný systém teľaťa. Schopnosť tohoto minerálu adsorbovať vodu spôsobuje, že výkaly zvierat sú omnoho suchšie a kompaktnejšie. Pridaním zeolitového substrátu na báze klinoptilolitu do mledziva v prvých 24 hodinách po pôrode sa výrazne znižuje výskyt hnačkového syndrómu u novonarodených teliat.

Mnohé experimentálne štúdie boli uskutočnené na teľatách s cieľom pozorovať účinky klinoptilolitu pridaného do mledziva. Ich náplňou je aj sledovať adsorpciu imunoglobulínu z mledziva, hematologické parametre (vlastnosti a zloženie krvi) a enzymatické aktivity v krvnom sére, telesnú váhu teliat a denné prírastky na váhe teliat. V prvých troch mesiacoch života teliat sa napr. ukázalo, že:

  • dochádza k nárastu adsorpčnej rýchlosti mledzivového imunoglobulínu gama v zažívacom systéme zvierat
  • dôkazom toho je aj vyššia koncentrácia globulínov v krvnom sére teliat
  • nespôsobuje to žiadne funkčné alebo morfologické zmeny v tkanivách funkčných orgánov a svalov zvierat

Prírodný zeolit priamo na podlahe vašej stajne

zeolit

Zeolit sa postará o suchú podstielku aj zdravé krmivo

Je niekoľko dostupných a vhodných možností, ako predchádzať vzniku hnačiek na vašej farme. Začnúc vhodným pridávaním zeolitov do krmiva vášho hovädzieho dobytka, dodržiavaním základných pravidiel každodennej hygieny a bezpečného chovu zvierat. Môže vám v tomto snažení výrazne prospieť aj aplikácia minerálnej prísady pre podstielku/stelivo ustajnených zvierat. Dostupný a známy je aj výrobok ZeCem Eco používaný na asanáciu maštaľného prostredia.

Vďaka unikátnym vlastnostiam prírodného zeolitu klinoptilolitového typu zabezpečí tento substrát vo vašich hospodárskych priestoroch menej nepríjemného zápachu, menej škodlivých plynov, zníženú záťaž na životné prostredie a lepšie životné podmienky chovaných zvierat. A teda účinnú prevenciu pred tým obávaným hnačkovým syndrómom hovädzieho dobytka.

Prečo to teda vlastne neskúsiť a vyskúšať pridanie zeolitu aj priamo vo vašej stajni?

Je vo vašej stajni príliš často hnačka? Pozvite si k vám zeolit! (1. časť)

zeolit

Zeolit – kvalitný doplnok kŕmnych zmesí

Hnačkový syndróm teliat patrí k najčastejším a najzávažnejším ochoreniam hovädzieho dobytka. Spolu s respiračným syndrómom sa podieľajú až 80% na celkovej chorobnosti hospodárskych zvierat. V nevyhovujúcich chovateľských podmienkach môže tento syndróm spôsobiť až 100% chorobnosť a úmrtnosť môže dosiahnuť až 46%. Postihnuté teľatá sa ešte dlho po vyliečení vyznačujú zníženou úrovňou imunitných reakcií.

Je všeobecne známe, že mnohé prejavy hnačkového syndrómu priamo súvisia s príjmom mledziva (kolostrum) u novonarodených teliat. Zlyhanie prenosu protilátok mledzivom je hlavným predispozičným faktorom vzniku infekčných chorôb. Teľatá, ktoré prijmú adekvátne množstvo (okolo 10% živej hmotnosti) kvalitného mledziva (to sú napr. tie, ktoré obsahujú zeolit) počas prvých 12 hod po pôrode, sú oveľa menej citlivé na vznik a vývoj hnačkových ochorení. Hnačkou trpia najviac teľatá na mliečnej výžive do veku 28 dní po pôrode. Všeobecne platí, že čím mladšie teľa, tým ťažší a rýchlejší je priebeh ochorenia.

Hnačka (diarea) hovädzieho dobytka a niektoré príčiny jej vzniku

Vznik a priebeh hnačky u našich chovaných zvierat v tej našej stajni môže mať niekoľko príčin. Pravdepodobnými príčinami môžu byť bakteriálne a vírusové infekcie, niektoré chemikálie, črevné parazity, biedna strava či krmivo, prekŕmenie mliekom alebo sviežou šťavnatou trávou, jedovatými rastlinami a inými toxínmi, potravinovou alergiou jednotlivých zvierat alebo dokonca aj stresom.

V čase akútnej hnačky hovädzieho dobytka jeho črevný systém zlyháva pri prijateľnom adsorbovaní tekutín a/alebo vylučovanie do čriev narastá. Strata tekutín cez hnačkové produkty spôsobujú nielen dehydratáciu ale aj stratu určitých dôležitých minerálnych solí. To spôsobuje zmeny v zložení tkanív zvierat a ich krízový zdravotný stav. Smrť kráv je obyčajne výsledkom dehydratácie a straty potrebných solí skôr než inváziou infekčných činiteľov. Správne určenie príčin hnačky je dôležité k tomu, aby sme mohli po konzultácii s odborníkom prijať vhodné a prijateľné preventívne opatrenia pre naše zvieratá… Jednou z týchto možností je zakomponovanie prírodnej horniny zeolit do potravy vášho dobytka.

Čo je vlastne prírodný zeolit?

zeolit

Zeolit zabezpečí zdravie vašich zvierat

Zeolit je svojim pôvodom vulkanicko-sedimentárna hornina. Obsahuje teda niekoľko minerálnych fáz a prímesí. Najväčšie zastúpenie v nich však majú minerály tzv. zeolitovej skupiny (napr., chabazit, analcim, mordenit, stilbit, klinoptilolit, philipsit a mnohé iné). Sú to veľmi zložité vodnaté alumokremičitany s fyzikálno-chemickými výnimočnými vlastnosťami. Ich kryštálová štruktúra ma veľké množstvo pórov či dutiniek, navzájom pospájaných do siete kanálikov. Tie sú pravidelne priestorovo usporiadané a majú zhruba rozmery ako majú niektoré molekuly rôznych zlúčenín.

V prírodných geologických podmienkach sa najčastejšie vyskytuje klinoptilolit. Má jedinečné fyzikálne a chemické vlastnosti (napr. sorpčné, výmenné či katalytické). Využíva sa aj v poľnohospodárstve ako prímes do rôznych substrátov. A ak ho hornina zeolit obsahuje ako hlavný minerál, potom takúto surovinu zvykneme pomenovať aj ako zeolit klinoptilolitového typu.

Čítajte viac v druhej časti.

Chov chameleóna – zriaďujeme terárium

zeolit

Zeolit ako podstielka do terária s chameleónom

Chcete svoju rodinku obohatiť o nového domáceho miláčika? Fascinujú vás trochu netradičné a exotické zvieratá? Jedným takým je aj chameleón, ktorý sa u nás doma už stal neoddeliteľnou súčasťou rodiny. Konkrétne ide o najrozšírenejší druh chameleóna – o chameleóna jemenského pochádzajúceho z Arabského polostrova, ktorého ani na Slovensku nie je až taký problém zohnať.

Ak aj vy zvažujete jeho kúpu, resp. ste sa pre ňu už rozhodli, je dobré vedieť zopár základných informácií nie len o jeho správaní a potrebách, ale aj o zariaďovaní jeho terária, keďže to bude prvá vec, ktorú budete musieť urobiť. Ja sa zameriam konkrétne na podstielku, pretože jej výber býva zväčša najproblematickejší a tiež ponúknem tip, ktorý sa osvedčil u nás – podstielka z prírodnej horniny zeolit.

Základné podmienky pre terárium

Pre chov chameleóna je jednoznačne vhodné dostatočne priestranné a sklenené terárium. Nie je dobré, ak sa ho budete snažiť nahradiť akváriom či klietkou z pletiva. Základom v sklenenom teráriu je dobrá ventilácia (aby sa v ňom nemnožili baktérie) a tiež vhodné osvetlenie, ktoré zabezpečí do istej mieri aj vyhrievanie (pre chameleóna mimoriadne dôležité). Ako som už však písala, ja sa zameriam na podstielku, ktorá je pre chameleóna vhodná.

100% prírodný substrát z horniny zeolit

Substrát umiestňovaný na dno terária by mal byť v prvom rade netoxický, preto je najvhodnejšia podstielka vyrobená z horniny zeolit, ktorá je čisto prírodného pôvodu. Hoci som podstielok do terárií vyskúšala niekoľko, žiadna nemala také vlastnosti ako práve zeolit. Ten totižto dokázal pohltiť pachy aj vlhkosť, ktorá sa v teráriu vytvárala, úplne bez problémov.

zeolit

Chcete chovať chameleóna? Zistite, ako vám zeolit môže pomôcť…

… a jeho výhody

Niektorí si síce pri podstielke nevedia vynachváliť „hrudkovanie“ (vraj pre lepšie čistenie), mne však oveľa viac vyhovuje, ak podstielka nehrudkuje, čo mi takisto hornina zeolit použitá ako podstielka ponúkla. Medzi ďalšími výhodami, ktoré som si všimla, môžem tiež spomenúť napr. to, že vášho chameleóna nezašpiní, práve naopak, napomáha k jeho čisteniu.

Vlastné odporúčanie:

Práve preto, ak sa rozhodujete, aký substrát použiť do terária pre chameleóna, jednoznačne vám môžem odporučiť podstielku vyrobenú z horniny s názvom zeolit, ktorú do terária nasypete do výšky 2 – 5 cm a následne približne každých 10 dní vymeníte za novú.

Chov hovädzieho dobytka a jeho vplyv na životné prostredie

chov hovädzieho dobytka

Momentálne je znečisťovanie životného prostredia jednou z najdiskutovanejších tém v celosvetovom meradla, pričom najväčšia pozornosť sa v tomto smere zrejme venuje znečisťovaniu ovzdušia. To sa najčastejšie spája s problémom vysokého obsahu CO2 vo vzduchu, ktorý je produkovaný predovšetkým automobilovým priemyslom. Čo však tiež ovplyvňuje kvalitu ovzdušia okolo nás je emisný tok amoniaku, ktorý zas produkuje (až do výšky 90%) chov hovädzieho dobytka. Aké sú teda možnosti pri znižovaní emisií amoniaku? – Článok pre všetkých, ktorých zaujíma chov hovädzieho dobytka.

Chov hovädzieho dobytka – kŕmenie

Prvou sférou, v ktorej možno ovplyvniť produkciu amoniaku pri živočíšnej výrobe je kŕmenie dobytka. Ide tu totižto o minimalizovanie tvorby močoviny a kyseliny močovej v exkrementoch zvierat, pri ktorých rozklade vzniká spomínaný amoniak. Chov hovädzieho dobytka by tak mal byť spojený aj s účinným kŕmením. To zahŕňa prísun adekvátneho množstva dusíkatých látok, minerálov a vitamínov pre zvieratá, aby sa u nich zminimalizovalo množstvo nestráveného dusíka. Jednou z možností je poskytnúť im krmivo s prídavkom prírodného minerálu, ktorý sa nazýva zeolit.

Chov hovädzieho dobytka – ustajnenie

Druhou sférou, v ktorej možno zabezpečiť maximálnu možnú ochranu životného prostredia pri živočíšnej výrobe je ustajnenie dobytka. Tu možno produkciu amoniaku ovplyvniť viacerými spôsobmi, predovšetkým však vhodnou úpravou priestorov, v ktorých je dobytok ustajnený. To zahŕňa napr. výber vhodnej konštrukcie podlahy, primeraná teplota a vlhkosť priestorov, ale aj zvolenie vhodného typu podstielky. Tu sa nám opäť naskytá najvhodnejšia možnosť a to využitie podstielky s prídavkom prírodného zeolitu, vďaka čomu môže chov hovädzieho dobytka výrazne znížiť svoj nepriaznivý vplyv pre životné prostredie.

chov hovädzieho dobytka

Chov hovädzieho dobytka a problémy, ktoré spôsobuje životnému prostrediu

Chov hovädzieho dobytka – skladovanie hnoja

Pre chov hovädzieho dobytka je dôležité aj správne skladovanie hnoja. Zníženie emisií amoniaku z uskladneného hnoja môže ovplyvniť napr. spôsob, akým je hnoj uskladnený. Odporúča sa čo najväčšie množstvo hnoja uskladneného na čo najmenšej ploche. Takisto ďalšou možnosťou je aj prekrytie hnoja, avšak najväčšie pozitívne výsledky majú prvé dva spomínané spôsoby, akými sú úprava kŕmenia a ustajnenia dobytka.

Na záver treba dodať, že tieto informácie neplatia čisto iba pre chov hovädzieho dobytka, ale v o niečo menšej miere platia aj pre chov ošípaných či hydiny.