Onshore spoločnosti v poslednej dekáde udávajú trend

Onshore spoločnosti sa zakladajú v stabilnom právnom prostredí

      Využívanie onshore jurisdikcií je v poslednom desaťročí  moderný trend v daňovom plánovaní firiem s rôznou náplňou, zameraním a vlastníckymi vzťahmi. Najčastejším dôvodom využívania medzinárodných štruktúr v rámci onshore jurisdikcií je ich dlhodobá stabilita. Zapojenie spoločností so sídlom v niektorej z vyspelých ekonomík do medzinárodného daňového plánovania má rastúci trend. Hlavnou príčinou je stabilné právne prostredie, dôveryhodnosť subjektu pôsobiaceho pod záštitou onshorovej krajiny a samozrejme vhodná právna úprava podmienok regulujúcich určité podnikateľské aktivity. Nemenej významným dôvodom pre použitie onshore spoločnosti v daňovom plánovaní je aj ich prijateľná daňová legislatíva zamedzujúca niekoľkonásobnému zdaneniu a nadmernej byrokracii.

onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti zažívajú rastúci trend vďaka vhodnej úprave podmienok pre podnikanie.

Základná charakteristika onshore spoločnosti

    Onshore spoločnosti sú  štandardné obchodné spoločnosti založené podľa všeobecného miestneho zákona o spoločnostiach. Môže obchodovať s akýmikoľvek subjektmi z rôznych krajín. Onshore spoločnosti sú  povinné platiť dane z príjmov právnických osôb v mieste svojej rezidencie, musia viesť účtovníctvo, podávať daňové priznania a spravidla tiež podliehajú auditu.  V posledných rokoch rastú snahy o využitie onshore jurisdikcií.  Rastie dopyt po daňovej optimalizácii na báze kvalitných onshore jurisdikcií, medzi ktoré sa radia predovšetkým štáty EÚ a severnej Ameriky. V takom prípade sa jedná o tvorbu vysoko sofistikovaných štruktúr medzinárodného daňového plánovania, ktoré zahŕňa komplexnú daňovú a legislatívnu problematiku. Tieto štruktúry nachádzajú uplatnenie predovšetkým v medzinárodnom obchode.

onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti môžu obchodovať s akýmikoľvek subjektmi z rôznych krajín.

Vlastnícke vzťahy v rámci onshore spoločností

     Onshore jurisdikcie sa vyznačujú stabilným právnym prostredím s  možnosťou usporiadať vlastnícke vzťahy v danej spoločnosti podľa predstáv majiteľov.  Je tu prístup k širokej sieti uzavretých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, možnosť aplikácie smerníc EÚ zabraňujúcich dvojitému zdaneniu určitých príjmov a v neposlednom rade tiež prestížna adresa sídla onshore spoločnosti. Súčasný vývoj v oblasti medzinárodného daňového plánovania zaznamenáva výrazný odklon od jednoduchých účelových obchodných štruktúr, v mnohých prípadoch založených len na jednej offshore spoločnosti. V poslednej dobe sa stávajú štandardom oveľa zložitejšie a náročnejšie štruktúry, avšak s ďaleko širším rozsahom svojho uplatnenia vrátane možnosti výrazných daňových úspor.

Pridaj komentár